Privacyverklaring

Strikolith B.V., gevestigd aan Lissenveld 9-13, 4941 VK Raamsdonksveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Strikolith B.V., Lissenveld 9-13, 4941 VK Raamsdonksveer (bezoekadres), Postbus 52, 4940 AB Raamsdonksveer (postadres), telefoonnummer 0162 51 47 50

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Strikolith B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam onderneming
  • Website
  • Functie
  • Branche

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via pr@strikolith.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Strikolith B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-commerce.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Strikolith B.V. neemt niet geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Strikolith B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Strikolith B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u zich uitschrijft voor online-communicatie dan vernietigen wij uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Strikolith B.V. deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Strikolith B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om browsen op onze website mogelijk te maken, gebruikt Strikolith B.V. een sessie-ID (volledig: sessie-identificator), die aan het begin van elk bezoek aan onze website aan elke gebruiker wordt toegewezen. Met deze sessie-ID kan onze server u en/of uw computer/browser herkennen als dezelfde bezoeker, zelfs als het IP-adres in de tussentijd veranderd is. Op basis van deze sessie-ID kunnen verschillende bij elkaar horende aanvragen van een gebruiker worden toegewezen aan één sessie. De sessie-ID-cookie die door ons gebruikt wordt, blijft geldig tot het einde van de sessie. Als u uw browser sluit, dan wordt hij automatisch verwijderd.

Deze website verzamelt en bewaart gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden en doet dat met op cookies gebaseerde technologieën van Google Analytics, een Dienst voor webanalyses van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (Hierna: 'Google'). Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Cookies kunnen de webbrowser die u gebruikt herkennen. De informatie die door deze cookies gegenereerd wordt, zoals tijd, plaats en frequentie van uw bezoeken aan onze website, inclusief uw IP-adres, wordt overgedragen naar de locatie van Google in de VS en daar opgeslagen. We gebruiken op onze website Google Analytics met een mogelijkheid om het IP-adres anoniem te maken. Google kort dan uw IP-adres af en maakt het op die manier anoniem, alvorens het wordt overgedragen vanuit de lidstaten binnen de Europese Unie of deelnemende landen in de Europese Economische Ruimte. De gegevens die met Google Analytics-technologieën verzameld worden, worden niet gebruikt zonder de expliciete toestemming van de betreffende persoon. Deze informatie wordt niet gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de gebruiker van het pseudoniem. Gegevensverzameling en -opslag kan op elk moment met werking voor de toekomst worden geannuleerd. In dit geval wordt een cookie op uw computer opgeslagen, wat bij ons aangeeft dat - zolang het op uw computer staat - u niet wilt dat Google Analytics gebruikt wordt. Verwijder deze cookie niet zolang u hier bezwaar tegen heeft.

We gebruiken het onderdeel 'Google Maps' op onze website. 'Google Maps' is een Dienst van Google. Steeds als dit onderdeel wordt aangeroepen, stelt Google een cookie in om de gebruikersconfiguratie- en gegevens te verwerken als de pagina met het geïntegreerde onderdeel 'Google Maps' wordt weergegeven. Over het algemeen wordt deze cookie niet verwijderd door de browser te sluiten. Hij verloopt na een bepaalde periode, tenzij u hem eerder handmatig verwijdert. Als u niet instemt met deze verwerking van uw gegevens, kunt u ervoor kiezen om de service 'Google Maps' te deactiveren

en op die manier de gegevensoverdracht naar Google te voorkomen. Om dit te doen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. We willen echter opmerken dat u in dit geval 'Google Maps' niet of beperkt kunt gebruiken.

Het gebruik van 'Google Maps' en de informatie die via 'Google Maps' verkregen wordt, verloopt volgens de gebruiksvoorwaarden van Google en de aanvullende algemene voorwaarden voor 'Google Maps'.

Op onze website gebruiken we onderdelen (video's) van YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een bedrijf dat eigendom is van Google. Daarom gebruiken we de optie ' - verbeterde gegevensbeschermingsmodus -' van YouTube.

Als u een pagina weergeeft met een geïntegreerde video, dan wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-server en verschijnt de content op de website, via communicatie met uw browser. Volgens de informatie die geleverd wordt door YouTube in 'verbeterde gegevensbeschermingsmodus' worden gegevens alleen overgedragen naar de server van YouTube, en in het bijzonder welke van onze websites u bekeken heeft, als u de video bekijkt. Als u op hetzelfde moment bent ingelogd bij YouTube, dan wordt deze informatie gekoppeld aan uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door bij uw account uit te loggen voor u onze website bezoekt. Voor meer informatie over gegevensbescherming door YouTube verwijzen we u naar het privacybeleid van YouTube dat door Google wordt geleverd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Strikolith B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pr@strikolith.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Strikolith B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Strikolith B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via pr@strikolith.com.