Disclaimer

Disclaimer voor website en technisch informatieblad
Algemene voorwaarden
Disclaimer for website and technical datasheet
Disclaimer für website und technisches merkblatt

WEBSITE DISCLAIMER (NL)
De website www.strikolith.com is een initiatief van Strikolith Group B.V. The Netherlands.
Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook, (o.m. teksten, afbeeldingen, geluids- en filmfragmenten, downloadable bestanden), blijven eigendom van de bronvermelde auteurs, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag alleen voor eigen gebruik worden opgeslagen door de gebruiker. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers (info@strikolith.com). De informatie mag wel worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

De redactie van deze websites hebben haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Strikolith Group B.V. zodat het materiaal terstond kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.
e-mail: pr@strikolith.com

Strikolith Group B.V. kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste informatie.

Eenieder die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD DISCLAIMER (NL)
Alle gegevens op deze technische informatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze zijn vrijblijvend en laten de koper vrij in het zelf testen op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Een garantie op de algemene geldigheid van de gegevens wordt, in termen van verschillende verwerking en omstandigheden ter plaatse, uitgesloten. Uitgangspunt is dat de algemene regels van de bouw, alsmede de geldende normen en richtlijnen worden nageleefd. Eerdere edities worden door de publicatie van deze technische informatie vervangen. Veranderingen in de product- en technische ontwikkelingen zijn voorbehouden. De meest recente informatie vindt u op onze website. Op alle zakelijke transacties zijn de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing alsook de regels betreffende de vaststelling en het gebruik van onze containers en mengapparatuur.

Strikolith Group B.V.
Afdeling PR & Marketing
Lissenveld 9-13
Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer
Telefoon: +31(0)162-514750
Telefax: +31 (0)162-522483
pr@strikolith.com

WEBSITE DISCLAIMER (UK)
The www.strikolith.nl and www.strikotherm.nl website is a development by Strikolith Group B.V., The Netherlands.
No rights are granted over any information displayed on or downloadable from this site.

All information on this site, in whatever form (including text, images, sound and film clips and downloadable objects), shall remain the property of the credited authors unless otherwise expressly stated. The information may only be stored for the user’s own use. Otherwise, none of the information displayed on or downloadable from this site may be duplicated, stored in an automated retrieval system in any form or in any manner whether electronically, mechanically by photocopying, recording or by any other means without the prior written consent of the developers (info@strikolith.com). The information may be used as a source for free collection of news.

The editors of this website have used their best endeavours to trace the original owners of all secondary material, such as text and images, used in the website. We invite anyone who nevertheless considers himself to be the owner of such material on this site without such an arrangement having been concluded with him to contact Strikolith Holding B.V. so that the material may immediately be removed or an appropriate settlement made.
Email: pr@strikolith.com

In no event whatsoever can Strikolith Group B.V. accept liability for information placed on this site by third parties as aforementioned.

Anyone who uses information displayed on or downloadable from this site or places information on the site will be deemed to have agreed to the aforementioned provisions. Abuses will be brought before the appropriate court.

TECHNICAL DATASHEET DISCLAIMER (UK)
All the data on this technical information is based on our present knowledge and experience. It is non-committal and allows the buyer tot test the suitability for the intended application. A guarantee for the general validity of the information is excluded in terms of different processing and site conditions. The general conditions for the construction, as well as the current standards and guidelines must be observed. Previous editions will be replaced by the publication of this technical information. Changes in product and application technical developments are reserved. Please refer to our website for the latest information. The current terms and conditions as well as the terms of the determination and the use of our containers and mixing equipment are applicable on all business transactions.

Strikolith Group B.V.
Afdeling PR & Marketing
Lissenveld 9-13
Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer
Telefoon: +31(0)162-514750
Telefax: +31 (0)162-522483
pr@strikolith.com

TECHNISCHES MERKBLATT (D)
Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie sind unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von eigenen Prüfungen auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Container und Mischanlagen.

Strikolith Group B.V.
Afdeling PR & Marketing
Lissenveld 9-13
Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer
Telefoon: +31(0)162-514750
Telefax: +31 (0)162-522483

pr@strikolith.com